Welkom in de AANDRIJF wereld van Overveld TECHNIEK

Disclaimer

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van de Van Overveld Groep,. en/of enigerlei dochtermaatschappijen (hierna zo tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: ”de vennootschap”) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarde n en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Alhoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. De ze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze site, alsmede de informatie op sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s illustraties, grafisch materieel, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt waarvoor deze is bedoeld. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.
Hoewel de vennootschap uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De vennootschap geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Gebruikers van deze site kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch worden voorzien van specifieke gegevens, op basis van een door hen opgegeven profiel. Dergelijke gegevens kunnen worden verzonden via e-mail of zogenaamde SMS-berichten. Op de verzending en de inhoud van deze berichten is het bovenstaande onverkort van toepassing.

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.